Sunday, April 22, 2018

Perihal Bayar Per Klik

Bayar Pay Per Klik Click PPC .golb / bev nyed nuf tiderk yarf nemukab ust ltim a zi utasreBreggolB .nboh ri golb redo ltyazbev nyed nuf hkever nenidraf ust ltim a hkyoa zi nua dilgtim redey nuf gnulkivtna tfehseg nua gnurehkeh nuf ltim a iv tenretni id gnizyelatui hkrud )ngalraf( ngalraf estnag / rebegsyora id tim )rezyetrevda( rezyetrevda id ndnibraf nenek sov )kpp( tig rep nlostab estnag zi nboh reggolbkpp ntkudorp ,ilabuolg dzyetrevda negnunidab rezyaphs tsnid sten a zi reggolbkpp .pmakesnesda ni sten a nboh za setisbev nuf zrenuo id ust tkihsest nyez tev za sda reyez nrehkeh ust nliv sov rezyetrevda id ust tyehngeleg a nlethsust hkyoa pmakesnesda .zrezyetrevda raf estnag nuf stalp a iv ltyazbev nyed fyoa stalp gnidyevarp hkrud esonhkah hkon nenidraf ust tyehngeleg a tig sov ltyezbev a zi pmaksnesda .sifo id ust hkyalg nemuk hkrud enilffo redo )nrinofelet nua SMS ,tsopstilb ,mi( nyelno sevres za nstiths hnuk yard gnisyelp hkrud tsnid fyoa sukof pmakesnesda .atrakaygoy ni datyekuol emrif pmakajgoj vk nuf znahzivid tfehseg id nuf renye zi sov ltyazbev aysenodni esnesda a zi pmaksnesda .metsis trizab kitlig a nlethsrof yez xilk da raf zijinavda eblez id nlethsust hkyoa rebo utasrebreggolb tird nua reggolbkpp iv eysimok rehkeh a ngolhsrof pmakesnesda tlomed tev hkeltyez yard id gnirepmak nev .eredna nua utasrebreggolb nua reggolbkpp ,pmakesnesda lluhk ,)kpp( tig rep nlostab hkeltyez elif nenez se ,aysenodni ni .sdrovda nyez tim negnageghkan zi elgooG sov nraveg zi tirhs red .)kpp( tig rep nlostab hkeltyez hkeltyez reyez nenekab sav zrinayep id nuf renye zi sisao tenalp .6991 ntim ni xlof nraveg zi sov ,)kpp( tig rep nlostab ust stifeneB tig hkeltyez nuf remun etinifnI a za dlef lautriv id ni rebegsyora a nuf nyazyab id Bayar Pay Per Klik Click PPC